Trappetilmelding.dk


Trappetilmelding for ejendomme, hvorfra der drives virksomhed, der udbyder varer eller tjenester på et marked.

Du kan lovligt lave en tilmelding, hvis der drives ”virksomhed” fra din ejendom. Spildevandsselskabet bruger tilmeldingen ved beregning af spildevandsbidrag. Læs om betingelsen ”virksomhed” nedenfor, når du som del af tilmeldingen erklærer, at der drives ”virksomhed” på ejendommen.

Log ind med NemLog-in

Trappetilmeldingen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse


Hvorfor?

Hvis der fra din ejendom helt eller delvist drives ”virksomhed”, og du som ejendomsejer afgiver oplysning om dette i en tilmelding over for Energistyrelsen, skal spildevandsselskabet beregne det årlige variable spildevandsbidrag efter den differentierede betalingsstruktur (også kaldet trappemodellen).

Trappemodellen betyder, at kubikmetertaksten falder for vandmængder over 500 og 20.000 kubikmeter. Hvis du ikke forventer et vandforbrug over 500 kubikmeter, skal du ikke lave en tilmelding.

Læs om lovens betingelse om ”virksomhed” nedenfor under ”Hvem” og under ”Reglerne”.

Hvem?

Du kan lovligt indsende tilmelding, hvis du som ejendomsejer kan erklære, at der drives ”virksomhed” fra din ejendom.

Betingelsen ”virksomhed” kræver, at der på ejendommen drives virksomhed, der udbyder varer eller tjenester på et marked mod vederlag. Varer og ydelser, der betales med et gebyr, vil være omfattet af dette virksomheds-begreb. Non-profit virksomheder kan være omfattet af virksomheds-begrebet, såfremt den økonomiske aktivitet udøves i konkurrence med andre virksomheder på et marked, og hvis ydelsen leveres mod vederlag.

Begrebet ”virksomhed” omfatter f. eks. ikke offentlige myndigheders eksklusive virksomhed, herunder virksomhed der er myndighedsudøvelse.

Det kan være dig som ejendomsejer eller en/flere lejere, der driver ”virksomhed”. Du kan lave tilmelding for ejendomme, hvor alt vandforbrug anvendes til ”virksomhed” eller hvor vandforbruget delvist anvendes til ”virksomhed”.

Hvis du er i tvivl om begrebet ”virksomhed” eller reglerne i øvrigt kan du læse mere i Energistyrelsens vejledning om reglerne under ”læs mere” til højre. Hvis du stadig er tvivl, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsens vandenhed på telefon 3392 6700 eller via e-mail ens@ens.dk. Spørgsmål vedrørende takstberegning i dit spildevandsforsyningsselskab rettes direkte til spildevandsforsyningsselskabet.

Hvornår?

Tilmeldingsfristen for nye tilmeldinger er hvert år senest den 15. september med virkning for ejendomsejers betaling senest efterfølgende 1. januar.

Ejendomsejere, der tidligere har indsendt en korrekt tilmelding, skal ikke indsende flere tilmeldinger, medmindre der sker de ændringer, der er omtalt nedenfor.

Ejendomsejere har pligt til snarest at indsende en ny/ændret tilmelding, hvis der enten ikke længere drives ”virksomhed”, eller den tidligere oplyste forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget til ”virksomhed” og ”ikke-virksomhed” ændrer sig.

Ny/ændret tilmelding sker ved, at du tilmelder ejendommen på ny med 0 eller med den nye forventede forholdsmæssige fordeling.

En forkert tilmelding kan ændres ved at tilmelde ejendommen på ny med de rigtige oplysninger. Det vil altid være den sidste tilmelding inden fristens udløb, der vil være gældende.

Reglerne?

Muligheden for spildevandsbetaling efter trappemodellen har været gældende siden 1. januar 2014.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014 samt mindre ændring i 2015 og en generel vejledning om reglerne kan ses under ”Læs mere”.

Spildevandsbetaling efter trappemodellen forudsætter efter bekendtgørelsen, at ejendomsejer har afgivet oplysning om, at der helt eller delvist drives ”erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår”.

For at den differentierede betaling af vandafledningsbidrag (trappemodellen) er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, skal samme vilkår gælde for alle virksomheder. Derfor skal bekendtgørelsens begreb ”erhverv, der opererer på markedsmæssig vilkår”, der er defineret i bekendtgørelsens § 1, nr. 5, fortolkes, så det stemmer overens med begrebet ”virksomhed” i henhold til EU’s statsstøtteregler. Dette begreb ”virksomhed” er vejledende beskrevet ovenfor under ”Hvem” og i den generelle vejledning, der kan findes under ”Læs mere”.

Spildevandsforsyningsselskaber

Er du et spildevandsforsyningsselskab så klik her