Trappetilmelding.dk


Trappetilmelding for ejendomme med erhvervsmæssig virksomhed

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som forventer et vandforbrug større end 500 m³ om året, kan her tilmelde sig beregning af vandafledningsbidraget efter faldende trappe. Kubikmeterprisen bliver således mindre for den sidst afledte kubikmeter vand.

Log ind med NemLog-in

Trappetilmeldingen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse


Hvorfor?

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ vand om året, er der indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget. Den variable del af vandafledningsbidraget vil blive opkrævet efter differentierede takster, der afhænger af vandforbrugets størrelse.

Muligheden blev indført med virkning fra 1. januar 2014. Den gældende bekendtgørelse nr. 1327 af 10. december 2014samt ændring heraf nr. 1367 af 30.november 2015 kan ses under ”Læs mere”.

Hvem?

Beregning af vandafledningsbidrag efter trappemodellen gælder kun for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår. Trappetilmeldingen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse. Hvis der i en beboelsesejendom også er erhverv på markedsmæssige vilkår fx en restaurant, vil den del af vandforbruget, der bruges af erhvervet være omfattet af trappetilmeldingen, såfremt vandforbruget er større end 500 m3 om året. Virksomheder, der udlejer boliger, vil være omfattet af trappetilmeldingen for virksomheden men ikke for de udlejede boliger.

Hvis du er i tvivl om en ejendom opererer på markedsmæssige vilkår, kan du læse mere i afsnit 3 og i bilag 1 i dette notat. Hvis du stadig er tvivl efter at have læst notatet, er du velkommen til at kontakte Energistyrelsen på telefon 3392 6700 eller via e-mail ens@ens.dk. Spørgsmål vedrørende takstberegning i dit spildevandsforsyningsselskab rettes direkte til spildevandsforsyningsselskabet.

Hvornår?

Trappetilmeldingen har været åben siden 15. september 2013. De ejendomsejere, der i rette tid – inden 15. oktober 2013 – indsendte tilmeldinger skal ikke tilmelde sig på ny. Disse tilmeldinger er forsat gældende, og ejendomsejeren skal kun indsende en ny/ændret tilmelding, hvis den markedsmæssige andel af vandforbruget ændres.

Tilmeldingsfristen for nye tilmeldinger for afregningsåret fra 1.1.2015 er senest med udgangen af den 15. september 2014.

Tilmeldingsfristen er fremover den 15. september for nye tilmeldinger med virkning for det efterfølgende afregningsår.

Hvis ejeren af en ejendom, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, ikke får afsendt en tilmelding inden fristens udløb, så skal spildevandsforsyningsselskabet afregne den pågældende ejendom efter trin 1.

En forkert tilmelding kan ændres ved at tilmelde ejendommen på ny med de rigtige oplysninger. Det vil altid være den sidste tilmelding inden fristens udløb, der vil være gældende. Vær opmærksom på, at hvis den markedsmæssige anvendelse af ejendommen bliver mindre eller ophører, så har du pligt til snarest at give meddelelse herom og det gør du ved at tilmelde ejendommen på ny med den korrekte andel for markedsmæssig anvendelse.

Spildevandsforsyningsselskaber

Er du et spildevandsforsyningsselskab så klik her